Tanıtım

EĞİTİM TÜRÜ, AMAÇLAR ve HEDEFLER

Çocuk Gelişimi Programı iki yıl, dört dönemlik ön lisans eğitimi veren bir programdır. Bu programdan yeterli bilgi ve beceri donanımıyla mezun olanlar okul öncesi eğitim kurumlarında, özel eğitim kurumlarında kamu ve özel sektörün eleman ihtiyacını karşılamaktadır.

Çocuk Gelişimi Programında öğrenciler, gelişim düzeylerine uygun programlar hazırlama ve çevre düzenlemesi yapma, çocuğun farklı alanlardaki gelişimlerini takip etme ve yeni düzenlemeler yapma; ailelerle, çocuk gelişimi alanında hizmet veren kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapma, toplumu bu konularda bilinçlendirme çalışma şekli ile donatılmış olarak mezun olurlar.

PROGRAMIN AMACI

Çocuk Gelişimi Programının en önemli amacı; yaşam boyu eğitim ilkesiyle, bilgi çağı ve iş yaşamının gereklerine uygun ve çağdaş öğretim yöntemleri ile yaşam becerileri kazandırmaya yönelik bir eğitim hizmeti sunmaktır. Bu doğrultuda yetişen öğrencilerimizin, sahip olduğu donanımı kullanan, araştıran, ülke ve mesleğinin gelişmesine katkıda bulunmayı arzulayan, alanıyla ilgili gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileyen, özgün fikirlere sahip ve çözümleyici bireyler olarak yetişmelerini sağlamak istenmektedir.

Çocuk Gelişimi Programı, okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumlarında, çocuk kliniklerindeki oyun odalarında, tedavileri süren çocuklara müzik, resim, drama, jimnastik, bilgisayar eğitimi veren, hoş vakit geçirmelerini sağlayan materyal (kukla, kavram ve konu kartları, hikâye yazım) hazırlayan, ilk yardım kurallarını uygulayan gerekli bilgi ve beceriye sahip kişileri yetiştirmeyi amaçlar. Böylece, Çocuk Gelişimi Programı bilimsel ve sanatsal faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası platformda tanınan, geleneksel kültürüne sahip çıkarak, günümüz ihtiyaçları doğrultusunda özgün ve çağdaş tasarımlar yapan, yaratıcı, yenilikçi, mesleği ile ilgili teknik bilgi ve beceriye sahip bireyleri çalışma hayatına hazırlayacaktır.

PROGRAMIN HEDEFİ

Çocuk Gelişimi programını, kız meslek lisesi “Çocuk Gelişimi” mezunları başta olmak üzere tüm öğrenciler tercih edebilirler. Programda, çocukların gelişimi ve eğitimine ilişkin kuramsal ve uygulamalı dersler yer almaktadır. Uygulamalı derslerde, normal gelişim gösteren ve özel gereksinimi olan çocukların bireysel ve grup eğitimlerine yer verilmektedir. Tüm bu çalışmalar alanda yapılan gözlem ve uygulamalar ile birlikte yürütülmektedir.

Bu programın hedefi iki yıllık ön lisans dönemi sonunda öğrencileri, okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumlarında, hastanelerin çocuk kliniklerinde çocukları tüm gelişimlerine yönelik eğitimin yanında onlara müzik, resim, drama, jimnastik eğitimi verecek düzeyde yetiştirmektir.

PROGRAMIN İÇERİĞİ 

Bu programda söz konusu amaca uygun mezunlar yetiştirebilmek amacıyla, çocukların fiziksel, zihinsel, bilişsel ve psiko-motor gelişim süreçleri göz önüne alınarak ders programları oluşturulmuştur. Bu çerçevede ruh sağlığı, özel eğitim, jimnastik, animasyon, drama, müzik, resim, kukla ve oyuncak yapımı, oyun ve oyun materyalleri gibi dersler temel dersler olarak seçilmişlerdir. Ayrıca, program dersleri; zorunlu alan dersleri yanında bilgisayar ve yabancı dil bilgisi gibi dersler ile de desteklenmektedir.

Çocuk Gelişimi programında, çocukların beceri ve davranışları, çoklu zekâ kuramına göre yeteneklerinin saptanması ve buna uygun eğitim-öğretimin düzenlenmesi temel ilke olarak kabul edilmiştir. Çocuklarda yaratıcı düşünceyi geliştirmek ve çocukların yaparak-yaşayarak öğrenmelerini sağlamak amacıyla, motivasyon ve güdülemeye gereken önemin verilmesi amaçlanmıştır. Diğer yandan, bu programın hedef ve amaçları arasında; çocukları hem okula hazırlamada hem de günlük yaşamlarında karşılaştıkları sorunlarla kolay baş edebilmeleri için doğru düşünme ve doğru karar verebilmelerine fırsat verilmesi hedeflenmiştir.

Öğrencilerimiz, mesleki derslerde aldıkları teorik bilgileri uygulamalı çalışmalarla beceriye dönüştürmek amacıyla haftada bir gün kendi alanlarındaki seçkin çözüm ortaklarımızda yerinde uygulamalı eğitim göreceklerdir. Uygulamalı eğitimle, öğrencilerimiz sadece beceri kazanmakla kalmayacak, aynı zamanda iş dünyası hakkında fikir edineceklerdir.

 

 

 

KABUL KOŞULLARI

Çocuk Gelişimi Önlisans Programına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrenci kabul edilmektedir. Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünden en az 150 ve daha yukarı puan almış olan adaylar kontenjan dâhilinde bu programa yerleştirilerek kayıt hakkı kazanmaktadırlar.

 

ALINACAK DERECE

Dört yarıyıl sonunda programımızdan mezun olan öğrenciler, ön lisans diploması alarak “Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı” unvanını kazanmaktadırlar.

 

            MEZUNLARIN ÇALIŞMA ALANLARI

Çocuk Gelişimi Önlisans Programından mezun olan öğrencilerimiz;

  • Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında, özel eğitim kurumlarında,
  • Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin çocuk kliniklerinde, rehabilitasyon merkezlerinde,
  • Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumlarında,
  • Otellerde, turistik tesislerin çocuk kulüplerinde, spor merkezlerinin çocuk oyun alanlarında istihdam edilebilme olanağına sahip olurlar. 

ÜST KADEMEYE GEÇİŞ

Çocuk Gelişimi Önlisans Programından mezun olan öğrencilerin, örgün öğretim ya da açıköğretim lisans programlarının 5. yarıyılından lisans öğrenimine devam edebilmeleri için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmeleri gerekmektedir.

Çocuk Gelişimi Önlisans Programından mezun olan öğrencilerimiz;

Dikey geçiş sınavı (DGS) ile Okul Öncesi Öğretmenliği ve Çocuk Gelişimi lisans programlarına geçiş yaparak, lisans öğrenimlerine devam edebilirler.

 

MEZUNİYET KOŞULLARI

Çocuk Gelişimi Önlisans Programında 120 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan, FF, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında, eksik kredi ile mezun olunamaz.

Bölüm Başkanı

YADİGAR İREM
Öğretim Görevlisi YADİGAR İREM
Bölüm Başkanı

yadigar.irem@cumhuriyet.edu.tr
Dahili :

İletişim

E-posta

yadigar.irem@cumhuriyet.edu.tr

Web Sayfası

https://avesis.cumhuriyet.edu.tr/yadigar.irem

Yukarı